Search form

John 7:39

39Nani yanybayi Jisus. Muningka nyuli karu yalunya wabudanyi, ngala yanyba nyuli nanda jangkurr Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Janyulu manjijba nanda Kunyba Ngarndu Kudwanyi. Janyulu manjijba Kunyba Ngarndu yalundurri jalija yalu durrijba nangangi jangkurr Jisuskanyi. Ngala jilijbawa nyuli manjijba Kunyba Ngarndu. Waluku janangka janyba, janyulu mili wankijba, baki janyulu kirrijba kingkarri nangandurri Kudyurri. Bayngkani janyulu manjijba Kunyba Ngarndu Kudwanyi. Nani milidimbayi yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index