Search form

John 7:51

51“Yanybaka ngambalangi yuwa, waluwa jangambala karrinjarrijba nganinyi. Jangambala karrinjarrijba nganinyi waluwa Kurdusnyina. Waluku jangambala manku nangangi jangkurr, baki yanyba jangambalaka nanankanyi, wanyimba jangambala nangangi. Waluwa marda ngambalimi jingkijba nanda yaji, yabimba jali nyulu yaji. Nani yanybaka nanda yuwa Musiskanyi. Marda ngambalimi waluku karrinjarrijba nanda Jisus ngamandu, yanybikanyi nangangi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index