Search form

John 8:20

20Nani yanybayi Jisus, ngala nyuli milidimba yalunya walkurranyina jurjina. Milidimba nyuli yalunya nananyina yajina jalili yalu yarrijba dungala darladarlana Kudkanyi. Ngala miku yaliyi wudumba Jisus nanamukunyi yilarrwanyi. Miku yaliyi wudumba Jisus nanamanji. Jilijbawa. Mili janyulu waki Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index