Search form

John 8:21

Mili Yanybayi Jisus Jumukuyngka

21Mili yanybayi Jisus yalungi Jumukuyngka. “Barlba jangayu. Bayiwujba janarri ngaki. Miku narriyi barlba nanankurri yajiyurri jalija ngayu barlba. Miku. Janyba janarringka, ngala narri jungkuwa balkina yuwana Kudkanyi. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index