Search form

John 8:31

Yanybayi Jisus Yalungi Wankalanyi Yabrayamkanyi

31Baki mili yanybayi Jisus yalungi Jumukuyngka, kuyu jali yalu nangangi jangkurr. Yanybayi Jisus, “Jaliyi narri ngayangayijba nanankanyi jangkurranyi, milidimba jalili ngayu narrinya, baki janarri jungku ngakinmuku mungkijimuku. Duja ngayu yanyba. Janarri jungku ngakinmuku mungkijimuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index