Search form

John 8:40

40Yurrngumba ngayi karu narrinya nanankanyi duja jangkurranyi. Karu ngayi narrinya nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi, ngala nulijba narri ngaki kurdanbikanyi nganarri. Miku nyuliya yabimba balki yaji nani Yabrayamwanyi. Miku nyuliyanyi nulijba kurdanbikanyi nanda yingka, ngala narri nulijba ngaki kurdanbikanyi nganarri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index