Search form

John 8:41

41Narri yabimbaka balki yaji barrinani nyulu yabimbaka balki yaji narringinyi buwakayu. Jungkuka nyulu balki, baki nani narri jungkuka balki marda.” Nani yanybayi Jisus yalungi. Jananganja yali Jisus, “Kud, nyulu nurrungi Buwakanya. Jungku nurru jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Ngawamba Kud, nyulu nurrungi Buwakanya, nyuluman.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index