Search form

John 8:54

54Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Jaliyi ngayu yanyba, ngayu walkurra mambuka bukambijuyngka, baki miku nanda jangkurr kunyba. Ngala yingkawanyi nyulu barrarrakijba ngana ngakinyi Buwakayu. Nyulu yanybaka ngaki, ngayu jungku walkurramirra mambuka bukambijuyngka. Nyulu barrarrakijba ngana. Nganarri karu nangangi, ngakinkanyi Buwakaya, nyulu narringi Kud,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index