Search form

John 8:56

56Nanda wankalanyi Yabrayam, jungku nyuli wabula kamambarra, baki nyuli mirnarrijba muwa ngaki nanamanji kamambarra. Mirnarrijba nyuli muwa ngaki, jingkijbangangi nyuli yaji ngaki, jangayu badajba nanginkurri baku bayngkani. Ngala nayimanji mili nyuli mirnarrijba muwa ngaki, najbangangi ngani badaykurri nanginkurri.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index