Search form

John 8:57

57Mili yanyba yali Jumuku nangangi, “Miku ninjimi yanyba duja jangkurr nurrungi. Miku ninji malbumirra mankanyi. Miku. Ngala jilijbawa ninji malbumirra. Karu ninji nurrunya nanankanyi wankalanyi Yabrayamkanyi, najba ninji nanda malbu. Ngala jujijba ninji. Jujijba. Nangka janybayi wabulawa kamambarra. Miku ninjiyi najba nanda wankalanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index