Search form

John 8:59

59Jali yalu manku nanda jangkurr Jisuskanyi Jumukunyi, baki ngarrangarra yali muwa nangangi. Wudumba yali dungala janybikanyi nangandurri. Nulijba yali kurdanbikanyi Jisus. Wudumba yali dungala janybikanyi, ngala miku nyuliya jungku nanaba. Ngala ngadijba nangki Jisus. Barlba nyuli yalunbunanyi. Barlbayi jurjnanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index