Search form

John 8:6

6Yanyba yali nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi. Nani yali ngajaka Jisus, nulijbangangi yali jujambikanyi Jisus. Nulijba yali Jisuskanyi nyulu yanybikanyi, nanda yuwa Musiskanyi, nanda balki jangkurr. Jaliyi nyulu yanyba nanankanyi yuwanyi Musiskanyi, nanda balki jangkurr, baki jayalu manku kiji nangangi. Ngala miku nyuliyanyi jananganja yalunya wakun. Ngala wududu nyuli wayka, baki ngirrikimbayi jamba marniyudinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index