Search form

John 9:22-23

22-23Yanyba buli nani, marralangangi buli yalungi mambukamukuyngka Jumukuyngka. Nanamuku mambukamuku, yanyba yali nayi, “Nayinda nganinyi Jisus, miku nyulu Krayis. Miku nyulu nanda jali manjijba Kudwanyi. Nanda jala yanyba, nyulu Krayis, baki janurru manjijba nanda jurjnanyi. Miku nyuliyi mili ngankijba kalawunyi jurjina. Mikujiyi narri kuyu nangangi jangkurr.” Nijanganjinyi marda yarrijinyi nanankanyi kabujinyi, buli marrala yalungi mambukamukuyngka, yanybangangi yali nani. Baki nanankardi buli yanyba, “Marda narrimi ngajaka ngalingi jandanyi. Nyulu walkurra nganinyi. Miku nyuliya juka jungku.” Marrala buli yalungi.

24Mili yali manjijba yingka wudumbiji nanda kabuji nganinyi. Jala nyuli wanbiya yalundu, yali yanyba nangangi, “Marda ninjimi maruka muwa Kudkanyi. Marda ninjimi wajba Kud kunybanyi jangkurranyi, najbangangi ninji yaji nanijba. Jingkijba nurru nanda Jisus, nyulu jungkuka balkina yuwana. Miku nyulimi jungku kunybana yuwana. Marda ninjimi maruka muwa nangangi Kudkanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index