Search form

John 9:34

34Baki kijiwijba yali nangangi, “Barriwakiyi barlba. Barriwa ninji nurrunbunanyi, balkingangi ninji jungku. Jungku ninji balki bardardanji yurrngumba. Barriwakiyi barlba nurrunbunanyi. Miku ninjiyi milidimba nurrunya. Jungku ninji balkina yajina. Miku ninjiyi milidimba nurrunya.” Baki yali manjijba nanda nganinyi yalunbunanyi, walkurrananyi jurjnanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index