Search form

John 9:39

39Yanybayi Jisus nangangi, “Badajba ngayi karunkanyi yalunya nganinymuku baki jibarrimuku. Jingkijba jangayu yalunya, yingkamuku yali jungku kunyba Kudkanyi, yingkamuku yali jungku balki Kudkanyi. Baki nanamuku jala yalu jungku kabuji, jayalu najba yaji, ngala nanamuku jala yalu najba yaji, jayalu jungku barrinani kabuji.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index