Search form

Mark 1:12

Balanjayi Jisus Sayidinwanyi.

12Yinarramba barri manjijbayi Jisus kingkarri Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Manjijba nyuli Jisus kingkarri dungalarri. Jungkuyi Jisus nanaba dungalana. Mikuyaji yingkanyi nangandu. Yurlwa yali nganinyimuku nanankanyi mulijinyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index