Search form

Mark 1:14

Kujarra Baki Kujarra Yali Jilajba Jisusnyina.

14Baku barri yali wudumba nanda Jun Ngurrunbawarr. Wudumba yali Jun ngarrkadabawarrmukunyi, baki kijijba yali. Yarrijba yali brisinyina. Barriwa. Bayngkani barri barlbayi Jisus langki nanankurri walkurrayngkurri yajiyurri, niji Kalili. Jungku nyuli nanaba, baki karu nyuli yalunya nanankanyi kunybanyi jangkurranyi nanganginkanyi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index