Search form

Mark 1:2

2Wabula wankalana yarrijbayi jangkurr najana Kudkanyi nganinyiwanyi. Nangangi niji Yayisaya. Nanda nganinyi, nyuli yanybawarr jangkurranyi Kudkanyi. Yarrijba nyuli nanda jangkurr najana jali karu Kudwanyi. Nayinda barri nanda jangkurr jali yanyba Kud nanganginkanyi jandayngkanyi, “Jangayu manjijba nganinyi waluwa nganyindu, baki janyulu kaya yalungi. Janyulu kaya yalungi nayi barri, ‘Birrirrinja narringkaja kurdulu nangangi. Birrirrinja narringkaja kurdulu.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index