Search form

Mark 1:20

20Najbayi yalunya Jisuswanyi baki yinarramba nyuli yanyba bulangi buwakulayngka, bulaja jilajba nangandu Jisusnyina. Baki yingijba buli nanda nijanganjinyi bulangi. Nyuli wambu jungku muwardana, baki jawuda wakiwarr nangandu. Ngala barlba buli buwakula nangandu Jisusnyina. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index