Search form

Mark 1:22

22Manku yali nangangi jangkurr, baki manmala yali. Manmala yali kudanyu barri. Mankumanku yalungki, “Wanyi nayinda. Wanyi. Miku nyulimi barrinani nanamuku milidimbawarrmuku yuwanyi Musiskanyi. Yalili milidimba ngawamba nanankanyi wankalanyi yuwanyi. Ngala nayinda barri yinini nyulu. Nyulu yanybaka jangkurr nangangi Kudkanyi barrinani walkurra mambuka. Wanyi nyulu. Wanyi.” Barriwa. Nani barri yalungki mankumanku nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index