Search form

Mark 1:27

27Ngala nanamuku barri jali yalu karrinja nanaba lukuluku bulandu, manmala yali. Kudanyu yali manmala nanankanyi jali yalu najba, baki yililikajba yalungki nangangi Jisuskanyi, “Wanyi nayinda. Wanyi. Nyulu kuna buyingkinyi milidimbawarr. Nyulu yanybaka barrinani yalu yanybaka walkurramuku mambukamuku. Jirrinybaka nyulu wuwarrmuku, yalu walaykanyi mankanyinanyi, baki yalu ngayangayijbangka nanganginkanyi jangkurranyi, yalu walajbangka mankanyinanyi.” Nani barri yalungki yanyba nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index