Search form

Mark 1:45

45Ngala mikukiyanyi karda jungku nanda nganinyi. Jilajba nyuli, baki karu nyuli yalunya bukambiju nangangi Jisuskanyi. Nyuli karu yalunya nangangi Jisuskanyi, nyuli kunymamba nangangi mankanyi. Mankuyi nanda jangkurr kajamukunyi, baki jilajba yali nangandurri Jisusyurri, wirdikudukudumuku. Jilalajba yali nangandu lukuluku yurrngumba barri. Baki nanankardi barri mikukiyanyi mili jilalajba Jisus barrawuyabarrawuyana, ngala jungku nyuli munji. Ngala kajamuku yali jilajba nangandurri munjiyurri. Jilajba yali langina baki bayunguna, karrina baki kulani. Malimalijba yalungki nangandurri Jisusyurri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index