Search form

Mark 10:11

11Baki yanybayi Jisus yalungi, “Jaliyi muningka nyulu manjijba nangangi maninganja nanganbunanyi nganinyiwanyi, baki nyulu wudumbaka yingka jibarri nanganginkanyi maninganjanyi, baki nanda balki. Barimba nyulu kuluka nangandu. Nyulu jungkuka balkina yuwana Kudkanyi, yuwajiwangangi nanda waluwinyi jibarri nangangi maninganja.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index