Search form

Mark 10:12

12Jabarri jaliyi muningka nyulu yingkijba nangangi nawinganja jibarriwanyi, baki nyulu wudumbaka yingka nganinyi nanganginkanyi nawinganjanyi, baki nanda balki. Barimba nyulu kuluka nangandu. Nyulu jungkuka balkina yuwana Kudkanyi, yuwajiwangangi nanda waluwinyi nganinyi nangangi nawinganja.” Barriwa. Nani barri milidimbayi yalunya maykarrayngka Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index