Search form

Mark 10:14-15

14-15Mankuyi yalunya ngirrwankurri yalungi Jisuswanyi, baki yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka, “Janarri munyajba bayamuku jilaykanyi ngakindurri. Marda narrimi miku kurrkunba yalunya. Nanginmukunyi bayamukunyi, ngana yalu jingkijbangka, miku ngayimi jujambawarr. Yalu kuyungka ngaki jangkurr, baki nanankardi nyulu lalanbaka yalunya Kudwanyi. Jaliyi nganinyiwanyi jingkijba ngana barrinani nanginmukunyi bayamukunyi ngana yalu jingkijbangka, baki janyulu marda lalanba nanda Kudwanyi, barrinani nyulu lalanbaka nanginmuku bayamuku. Ngala jaliyi nganinyiwanyi miku jingkijba ngana, barrinani nanginmukunyi bayamukunyi ngana yalu jingkijbangka, baki miku nyuliyi lalanba nanda nganinyi Kudwanyi. Mikumirra.” Barriwa. 16Baki marrimbayi bayamuku jaluna Jisuswanyi. Nganarrijbayi yalunya, yarrijba nangki marni yalundu bayamukunyina, baki yanyba nyuli mududu nangangi Kudkanyi yalungi. Ngajaka nyuli Kud, nyulu lalanbiji yalunya. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index