Search form

Mark 10:17

Yanybayi Jisus Nganiyngkanyi Jirdi Kajanyi Yajinyi.

17Mili jilajbayi Jisus kula. Ngala nyuli walajba barrawuyabarrawuyananyi, baki wirlkuyi nganinyi nangandurri. Mururu nyuli wayka nangandu, baki yanyba nyuli nangangi Jisuskanyi, “Ninji barri kunyba milidimbawarr. Wanyi kunyba yaji jangayu yabimba, baki janyulu wankamba ngana Kudwanyi, ngayu jungunkanyi mili wanka nangandu yurrngumba barri. Wanyi kunyba yaji jangayu yabimba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index