Search form

Mark 10:19

19Ninji jingkijbangka nanda yuwa nangangi Kudkanyi, jali nyulu jirrinyba narrinya bukambiju. Nayinda nanda yuwa nangangi Kudkanyi. Mikujiyi kurdanba nganinyi. Mikujiyi kuluka yingkana jibarrina jala miku nganyi maninganja. Mikujiyi maninjakujba yaji. Mikujiyi jujamba yaji yalungi yingkamukuyngka. Mikujiyi jujamba yaji wudumbiji bayngkani dungala. Kuyukiyi bulangi jangkurr, nganyingkanyi nijanganjiyngkanyi baki yarrijiyngkanyi. Nani barri nanda yuwa, jala marda ninjimi durrijba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index