Search form

Mark 10:2

2Baki jawuda Barasimuku, yali jilajba nangandurri. Balanja yali Jisus. Ngajaka yali Jisus Barasimukunyi, “Jaliyi nyulu yingijba nangangi maninganja nganinyiwanyi, jaliyi muningka nyulu manjijba nanda nanganbunanyi, miku nyulu mili nangangi maninganja, baki jungkuka kuna nyulu kunybana yuwana. Wanyi ninji yanyba.” Nani barri yali ngajaka Jisus balanjanki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index