Search form

Mark 10:31

31Kajamuku jala ngamu yalu walkurra, janyulu baku bayakardamba yalunya Kudwanyi. Janyulu bayakardamba yalunya jala ngamu yalu walkurra. Ngala yingkamuku jala yalungka mankumanku, yalu bayakarda, janyulu walkurramba yalunya Kudwanyi. Janyulu walkurramba yalunya barri.” Barriwa. Nani yanybayi Jisus yalungi, ngala yali jilajba yubalina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index