Search form

Mark 10:32

Karuyi Yalunya Jisuswanyi, Janangka Janyba.

32Mili yali jilajba kula Jirusalimyurri, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Jilajbayi Jisus waluwa, ngala jilajbayi kandimuku bayngkani nangandu, baki yingkamuku yalundu. Manmala yali kandimuku Jisuskanyi. Manmala yali nangangi, nyulu wiykanyi Jirusalimyurri. Ngala nanamuku yingkamuku yalundu, yali marrala yajinyi. Mili yanybayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka. Kardarda nyuli yanyba yalungi. Mikuyaji yingkanyi mankunkanyi nangangi jangkurr, ngawamba kandimukunyi. Karu nyuli yalunya nanankanyi jalija yabimba yaji nangangi baku barri yingkamukunyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index