Search form

Mark 10:33

33Yanybayi Jisus yalungi, “Narri. Ngambalaja jilajba kularriji. Ngambalaja jilajba nanankurri Jirusalimyurri. Janganjalu wudumba, Buwanya Bukambijuyngka. Janganjalu wudumba walkurrawanyi mambukawanyi jurjkanyi, marda milidimbawarrmukunyi yuwanyi. Jayalu yanyba ngaki, marda ngakimi janyba. Baki ngaki jayalunjalu wajba ngurranyimuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index