Search form

Mark 10:34

34Janganjalu bajalingijba nanamukunyi ngurranyimukunyi. Jayalu yanyba balki jangkurr ngaki. Jayalu kakalijba ngaki. Janganjalu wajuba kurulyudinyi. Janganjalu langandaba kurndana. Nani barri janganjalu kurdanba barri. Ngala baku barri kujarraka barndayka jangayu mili wankijba. Nanamanji barri jangayu mili wankijba barri.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi, nanganginmukuyngka kandimukuyngka. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index