Search form

Mark 10:35

Jungunkanyi Walkurra Yingkanyi.

35Ngala yali jilajba kula yubalina, baki jilajba buli bundu nangandurri Jisusyurri, buwakula Jayims baki Jun. Bulangi nijanganjinyi, nangangi niji Sibidi. Jilajba buli bundu nangandurri, baki yanyba buli nangangi, “Milidimbawarr. Janinya ngaliya ngajaka yajinyi, janinji yabimba nanda yaji ngalingi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index