Search form

Mark 10:47

47Jungkuyi nanda kabuji wilina yubalina, ngala jilajbayi walkurra muramuku nanganbiyangka. Manku nyuli yalunya yanybikurri yalungka nangangi Jisuskanyi, jali nyulu mungkiji nanankanyi yajinyi, niji Nasarid. Yanyba yalungki nangangi jisuskanyi, nyuli nanaba yalundu. Baki kayayi nanda kabuji. Kaya nyuli kudanyu barri, “Jisus. Ninji jandanyi nangangi wankalanyi Dayibidkanyi. Ngindukiyi muwa ngaki kabujinyi. Ngindukiyi muwa ngaki.” Nani barri nyuli kaya kudanyu barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index