Search form

Mark 10:9

9Yanybaka Kud, jala nanankujarra maykarra jungkuka barrinani yingamali, baki mardakimi yingkawanyi miku nyalimba bulanya. Mardakimi miku nyalimba bulanya yingkawanyi. Jungkuka nganinyi balkina yuwana Kudkanyi jaliyi nyulu muningka manjijba nangangi maninganja.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index