Search form

Mark 11:1

Ngankijbayi Jisus Jirusalim.

1Jilajba yali bayungu, Jisus baki nanganginmuku kandimuku. Bunundujba yali Jirusalimyurri. Nanda barrawuyabarrawuya Jirusalim, nanda yaji bayinga, ngala yingka bayakarda barrawuyabarrawuya niji Bidbaj, nanda yaji kulaya, ngala yingka bayakarda barrawuyabarrawuya niji Bidani karriya. Ngala langkiya barri nanda kulawira niji Yulib. Ngala yali bunundujba Jirusalimyurri, baki manjijbayi Jisuswanyi kujarra kandiwuya waluwa yalundu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index