Search form

Mark 11:11

11Jali ngankijba Jisus Jirusalim karrina muwa, baki jilajba nyuli walkurrayngkurri jurjyurri nanaba. Ngankijba nyuli kalawuyngkurru, baki ningkijba nyulu yaji nanaba kalawuyngkurru. Kudanyu nyuli ningkijba yaji lukuluku barri, baki mili walajba nyuli jurjnanyi. Baki barlba yali karri, Jisus baki nanganginmuku kandimuku. Jilajba yali karri nanankurri bayakardarri barrawuyabarrawuyarri, niji Bidani. Jilajba yali kulukanki nanaba, ngabungabungangi nyuli yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index