Search form

Mark 11:15

Ngankijbayi Jisus Walkurranyina Jurjina.

15Mili yali jilajba. Wanbiya yali Jirusalim, baki ngankijbayi Jisus walkurranyina jurjina nanaba. Ngankijba nyuli, baki najba nyuli yalunya nanaba. Yalunjali wawajba yajinyi dungalanyi, baki wudumba yali bayngkani dungala yajinyi. Najbayi yalunya Jisuswanyi, baki ngarrangarrayi muwa. Jakajba nyuli yalunya bukambiju nanamunanyi jurjnanyi. Janyba nyuli yalungi darladarlamuku dungalayudi. Kudiya yali jungku darladarlana, jali yalunjalu wajba kulukukunyi dungalana. Baki janyba nyuli yalungi darladarla marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index