Search form

Mark 11:17

17Milidimbayi yalunya Jisuswanyi. Yanyba nyuli nayi barri, “Nanda naja nangangi Kudkanyi yanybaka, ‘Kajamuku jayalu badajba ngakinkurri walkurrayngkurri jurjyurri. Jayalu badajba kajananyi yajinanyi ngurranyimuku. Jayalu yanyba mududu ngaki nanaba.’ Nani barri yanybaka jangkurr najana Kudkanyi, ngala narri barri, narri maninjakumuku. Narri maninjakujbangka yaji nanginyina nanganginyina jurjina.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index