Search form

Mark 11:18

18Ngala mambukamuku jurjkanyi baki nanamuku jali yalu milidimba yuwanyi Musiskanyi, yali nanaba marda jurjina. Manku yali nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi, baki nulijba yali kurdanbikanyi Jisus. Baki yanyba yalungki, yanka jayalu kurdanba. Ngala marrala yali nangangi Jisuskanyi. Marrala yali nangangi. Kajamukunyi yali manku Jisus milidimbikurri jangkurranyi Kudkanyi. Manku yali nangangi jangkurr, baki bukambiju yali manmala nanganginkanyi jangkurranyi. Manmala yali bukambiju, baki nanankardi barri marrala yali nangangi mambukamuku jurjkanyi baki milidimbawarrmuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index