Search form

Mark 11:23

23Ngayu karungka narrinya, jaliyi narri kudanyu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki janarri jingkijba Kud. Janarri jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda yaji jala narri ngajaka Kud yabimbikanyi yaji. Miku narringkimi mankumanku nangangi, yiningki janyulu yabimba narringi yaji Kudwanyi, yiningki miku. Janarri jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda yaji jala narri ngajaka. Jaliyi narri kudanyu kuyu nangangi jangkurr nani barri, baki yuku barri janarri marda yabimba nanamannga ngiruka yaji. Janarri yanyba kulawiranyi, ‘Ninji kulawira, walajbakiyi. Yirrirdkunumba nganyingkiyi. Jungkukiyi kanjana.’ Nani barri janarri yanyba kulawiranyi, baki janyulu ngayangayijba narringinkanyi jangkurranyi. Janangka yirridkurnumba. Janyulu jungku kanjana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index