Search form

Mark 11:27

Wanyingini Yarrijbayi Jisus Mambuka.

27Mili yali jilajba bayungu, baki wanbiya yali Jirusalim. Baki mili ngankijbayi Jisus walkurranyina jurjina. Jilajba yali nangandurri, mambukamuku jurjkanyi, marda milidimbawarrmuku yuwanyi, marda malbumalbu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index