Search form

Mark 11:31

31Baki karda yalungki jakakajba. Yanyba yalungki, “Wanyingkanyi jangambala jananganja. Wanyingkanyi. Jaliyi ngambala yanyba, manjijbayi Jun Kudwanyi, baki janyulu yilikajba ngambalanya, ‘Ngala wanyingkanyi miku narriyanyi kuyu nangangi jangkurr.’ Nani janyulu yilikajba ngambalanya, jaliyi ngambala yanyba, manjijbayi Jun Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index