Search form

Mark 11:33

33Nanankardi barri yali jananganja, “Miku nurriyi jingkijba, wanyingini manjijbayi Jun. Miku nurriyi jingkijba.” Barriwa. Baki yanybayi Jisus yalungi, “Miku nganarriyanyi jananganja kunymamba, baki miku ngayiyi jananganja narrinya. Miku ngayiyi karu narrinya nanankanyi jali ngana karu milidimbiji yalunya.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index