Search form

Mark 11:9-10

9-10Baki yingkamuku yali jilajba walu nangandu Jisusnyina, ngala yingkamuku yali jilajba bayngkani nangandu. Bukambiju yali kaya kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi. Kudanyu yali kaya nangangi, “Nayinda nyulu walkurra mambuka. Nurru wajbangka Kud kunybanyi jangkurranyi nurrunginkanyi, nangangingangi Jisuskanyi. Ninya nurru ngajakangka, janinji yabimba kunyba yaji nangangi Jisuskanyi. Nyulu walkurramirra mambuka nurrungi Jumukuyngka, barrinani nanda wankalanyi Dayibid, nyuli walkurramirra mambuka yalungi barri. Mirnarrijbangka nurru muwa nangangi barri.” Nani barri yali kaya, ngala yali jilajba yubalina nangandu. 11Jali ngankijba Jisus Jirusalim karrina muwa, baki jilajba nyuli walkurrayngkurri jurjyurri nanaba. Ngankijba nyuli kalawuyngkurru, baki ningkijba nyulu yaji nanaba kalawuyngkurru. Kudanyu nyuli ningkijba yaji lukuluku barri, baki mili walajba nyuli jurjnanyi. Baki barlba yali karri, Jisus baki nanganginmuku kandimuku. Jilajba yali karri nanankurri bayakardarri barrawuyabarrawuyarri, niji Bidani. Jilajba yali kulukanki nanaba, ngabungabungangi nyuli yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index