Search form

Mark 12:12

12Mankuyi nangangi jangkurr mambukamukunyi jurjkanyi marda malbumalbuwanyi. Manku yali nanda jangkurr jali muningka nyulu yanyba, baki jingkijba yali, nyulu karuyi yingkamuku jangkurranyi yalungi barri. Jingkijba yalungki, nyuli yanyba yalungi, yalu jungunkanyi balki nangangi Kudkanyi. Baki nanankardi barri yali ngarrangarra muwa nangangi. Yali kijiwijba kudanyu barri. Yaliyanyi marrimba Jisus, yaliyanyi janyba brisinyurri, ngala miku yaliyanyi marrimba. Marrala yali yalungi muramukuyngka. Baki nanankardi barri miku yaliyanyi marrimba Jisus nanamanji barri. Ngala barlba yali nanganbunanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index