Search form

Mark 12:13

Yilikajba Yali Jisus Waykanyi Dungalanyi.

13Manjijba yali yingkamuku nangandurri Jisusyurri. Manjijba yali kudiya Barasimuku, baki kudiya jali yalu durrijba jangkurr nangangi Yirudkanyi, jali yalu nulijba Yirudkanyi yalunginkanyi mambukanyi. Manjijba yalunjali yilikaykanyi jangkurranyi, balanjankanyi Jisus, nyulu yanybikanyi balki jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index