Search form

Mark 12:14

14Wanbiya yali nangandu Jisusnyina, baki yanyba yali nangangi, “Milidimbawarr. Nurru jingkijbangka ninya, ninji yanybaka duja jangkurr. Ninji milidimbaka duja nangangi Kudkanyi. Miku ninjimi marrala yalungi yingkamukuyngka. Ninji milidimbaka walkurra mambukamuku baki bayakardamuku. Ninji milidimbaka bukambiju yalunya. Karukiyi nurrunya, wanyi ninji yanyba nanginkanyi. Nanda wirimalaru Kubaminkanyi, niji Sisa, nyulu wudumbaka dungala ngamanbunanyi. Nyulu manjijbangka nganinyimuku wudumbiji dungala ngamanbunanyi. Yuku barri kuna yuwanyi Kudkanyi ngambala waykanyi Kubamin mambuka dungalanyi. Jangambala wajba kuna. Yiningki miku ngambaliyi wajba dungalanyi. Wanyi ninji yanybaka.” Nani yali ngajaka Jisus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index