Search form

Mark 12:15

15Ngala jingkijbayi yalunya Jisuswanyi, balanja yali. Muningka yali ngajaka Jisus, nyulu yanybikanyi balki jangkurr nanankanyi mambukanyi Sisakanyi. Baki jaliyi nyulu yanyba balki jangkurr nani barri mambukanyi, baki jayalu marrimba. Baki yanybayi Jisus yalungi, “Wanyingkanyi nganarri balanjaka. Wanyingkanyi narri nulijbangka jujambikanyi nganarri. Minimbakiyi ngaki yingamali dungala, ngayu naykanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index