Search form

Mark 12:18

Yanka Jayalu Jungku Mili Wanka.

18Badajbayi yingkamuku nangandurri Jisusyurri. Yali Sajusimuku jalili yalu durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, ngala yalili yanyba, miku ngambaliyi jungku mili wanka yurrngumba, ngala jangambala jungku kurdan yurrngumba barri. Badajba yali nangandurri, baki yanyba yali,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index